Terms of Services : Managed Server Services

เงื่อนไขการใช้บริการและการให้บริการดูแลเครื่องเซิร์ฟเวอร์

ส่วนที่ 1 คำนิยาม / ระบบ / ข้อกำหนดทางเทคนิค

ผู้ให้บริการ คือ บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

ผู้ใช้บริการ คือ องค์กร นิติบุคคล หรือ บุคคลที่ได้รับการบริการจาก บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

Managed Server Services คือ บริการดูแลเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ผู้ใช้บริการตกลงให้ผู้ให้บริการดูแล รายละเอียดการดูแลบริหารจัดการตามแต่ละ package ที่ผู้ใช้บริการเลือก

Physical Server คือ เซิร์ฟเวอร์ที่เป็น Hardware โดยหากผู้ใช้บริการ Managed Server Services ร่วมกับ Dedicated Server จะรวมถึงการดูแลในระดับ Physical Server ด้วย

Virtual Server หรือ Virtual Private Server (VPS) คือ เครื่องเซิร์ฟเวอร์เสมือน ที่จัดสรรทรัพยากรบน Hypervisor เช่น CPU, RAM, Storage, IP Address ให้โดยเฉพาะกับผู้ใช้บริการแต่ละราย

Main Contact คือ บุคคลที่ได้รับอำนาจจากผู้ใช้บริการ มีสิทธิ์รับรู้ข้อมูลบริการ และสามารถติดต่อขอรับบริการ หรือ แจ้งดำเนินการใดๆ กับเซิร์ฟเวอร์ก็ได้ โดยมีได้ 1 คนเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในส่วนนี้ ให้รีบแจ้งกับผู้ให้บริการ เพื่อดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยที่สุด

Contacts คือ บุคคลที่ได้รับอำนาจจากผู้ใช้บริการ มีสิทธิ์รับรู้ข้อมูลบริการ และสามารถติดต่อขอรับบริการได้ แต่ไม่มีสิทธิ์แจ้งดำเนินการใดๆ กับเซิร์ฟเวอร์
โดยมีได้มากกว่า 1 คน

ส่วนที่ 2 การใช้บริการและการให้บริการ

 1. ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการดำเนินการใดๆ ที่ผิดต่อเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  1.1 การกระทำใดๆที่ผิดต่อ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
  1.2 การแอบอ้างข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อการแสดงตัวตน ในการเปิดใช้บริการใด ๆ กับทางบริษัท
  1.3 การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ การเก็บ, Upload หรือ Download แฟ้มข้อมูลที่ ผิดกฎหมาย ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น MP3, Software, VDO, Voice Clips, Music Online ซึ่งรวมไปถึงไฟล์ประเภทอื่นๆ ด้วย
  1.4 การส่งข้อมูล, จัดเก็บข้อมูล, แสดงข้อมูล, จัดทำ Link ข้อมูล หรืออ้างอิงแหล่งข้อมูล รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการเจาะระบบ (Hacker/Cracker) หรือข้อมูลลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น เป็นต้น
  1.5 การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ การทำผิดต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์หรือการกระทำที่ขัดต่อจารีต ประเพณี ขนบธรรมเนียม และศีลธรรม ของประเทศไทย, ต่อกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาส่อไปทางลามก อนาจาร เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ การพนัน ยาเสพย์ติด รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับที่กล่าวมาทุกประเภท
  1.6 การกระทำใดๆ ที่เป็นการให้บริการ Peer to Peer ทุกประเภท เช่น Bittorrent Client, Bittorrent Tracker, Torrentflux และอื่นๆ
  1.7 การ ส่งอีเมล์ขยะ (Spam e-mail) ในลักษณะของ Spamming (Unsolicited e-mail) หรือในรูปแบบอื่น ๆ ที่ทางเราเห็นว่าเป็นการก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้รับอีเมล์ หรือก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อผู้อื่น หรือระบบคอมพิวเตอร์
  1.8 การพยายามเจาะเข้าไปในระบบเครือข่าย ในส่วนที่เป็นของระบบ หรือบัญชีของลูกค้ารายอื่น
  1.9 การดักจับข้อมูลที่เครือข่าย (Sniffing) การแอบอ้างข้อมูล ขโมยข้อมูล (Phishing) ของผู้อื่น การเผยแพร่ Virus, Worm, Spyware และ Trojan Horse การโจมตีระบบของผู้ให้บริการหรือระบบของผู้อื่น
 2. การสำรองข้อมูลที่ผู้ให้บริการได้จัดทำไว้เป็นข้อมูล ณ ขณะนั้นๆ เช่น รายวัน รายสัปดาห์ เป็นต้น โดยสำรองแบบทั้งชุด การกู้คืนข้อมูลจากการสำรองดังกล่าวจะได้ข้อมูลตามที่ ผู้ใช้บริการ เคยมีตามช่วงเวลาที่ทำการสำรองข้อมูลเท่านั้น
 3. ผู้ให้บริการมีหน้าที่ดูแลเซิร์ฟเวอร์ให้ใช้งานได้อย่างเป็นปกติ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์การบริการ กรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน Script หรือ Software ที่ติดตั้งเพิ่มเติมของผู้ใช้บริการ ถือว่าไม่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ
 4. การนับระยะสัญญาบริการ จะนับจาก วันที่ผู้ให้บริการได้ส่งมอบ ชื่อบัญชีผู้ใช้ และ รหัสผ่าน หรือข้อมูลใดๆ ที่เป็นการอนุญาตให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้ามาดำเนินการในระบบของผู้ให้บริการได้
 5. การต่ออายุบริการ ผู้ให้บริการจะแจ้งเตือนก่อนที่บริการจะหมดอายุ 30 วัน และ ส่งใบแจ้งหนี้ที่ระบุ รายละเอียดบริการ ระยะสัญญา และยอดชำระทั้งหมด ทาง Email ไปที่ Main Contact ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการและแจ้งการต่ออายุบริการล่วงหน้า ก่อนวันสุดท้ายของระยะสัญญาปัจจุบันอย่างน้อย 7 วัน หากไม่สามารถชำระได้ทันให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยเร็ว เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อไม่ให้บริการถูกระงับ
 6. การระงับบริการ เกิดจากสาเหตุต่อไปนี้
  6.1 ไม่ได้รับชำระค่าบริการ หรือแจ้งต่ออายุบริการ ตามระยะสัญญาที่ตกลงไว้
  6.2 ผู้ใช้บริการผิดเงื่อนไขฯ อาจถูกระงับบริการโดยทันที และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. การยกเลิกบริการ ผู้ใช้บริการต้องแจ้งยกเลิกบริการ ก่อนที่บริการจะหมดอายุ 7 วัน เป็นลายลักษณ์อักษรทาง E-mail จาก Main Contact เท่านั้น หากเกินระยะสัญญาจะต้องชำระค่าบริการในส่วนที่เกินอย่างน้อย 1 เดือน เนื่องจากผู้ให้บริการจะถึือว่าผู้ใช้บริการยังใช้งานอยู่
 8. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ติดต่อประสานงาน ต้องใช้ E-mail ของ Main Contact ยืนยันเท่านั้น หากไม่สามารถใช้งาน Email ดังกล่าวได้ ต้องกรอกแบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่งมาพร้อมหนังสือรับรองบริษัท เอกสารดังกล่าวต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจ และประทับตราบริษัท ส่งมายังผู้ให้บริการ
 9. การซื้อบริการเพิ่มเติม เช่น ติดตั้งโปรแกรมอื่นเพิ่มเติม ต้องแจ้งยืนยันมาเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ ติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เท่านั้น
 10. การย้ายข้อมูล แบ่งเป็น
  10.1 ย้ายข้อมูลเข้า ผู้ให้บริการจะทำการย้ายข้อมูลเว็บไซด์เท่านั้น ไม่รวมถึงข้อมูล Email ใดๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพียงครั้งแรกตอนเปิดบริการเท่านั้น
  10.2 ย้ายข้อมูลออก ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการในส่วนนี้ โดยถือเป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการ
 11. ผู้ใช้บริการยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขฯ โดยจะไม่ดำเนินการฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดที่ทำให้ผู้ให้บริการเสียหายอันมีเหตุมาจากการผิดเงื่อนไขฯ โดยผู้ใช้บริการ
 12. เงื่อนไขการให้บริการอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่จะแจ้งให้ทราบหลังจากนำมาใช้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ
 13. ช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ให้บริการ
  13.1 ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า แจ้งปัญหาการใช้งาน ติดต่อได้ที่ Email : support@netway.co.th หรือ โทร 0-2912-2558-64 ตลอด 24 ช.ม.
  13.2 ติดต่อฝ่ายขายหรือสอบถามเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของผู้ให้บริการ ติดต่อได้ที่ Email : sales@netway.co.th
  หรือ โทรศัพท์ 0-2912-2558-64 เวลา 8.30 - 17.30 น. ได้ทุกวันทำการ
  13.3 ติดต่อฝ่ายบัญชี หรือแจ้งชำระค่าบริการ ติดต่อได้ที่ Email : billing@netway.co.th หรือ โทรศัพท์ 0-2912-2558-64 เวลา 8.30 - 17.30 น. ได้ทุกวันทำการ
 14. ผู้ใช้บริการ ได้อ่านทำความเข้าใจข้อตกลงนี้และยินยอมปฏิบัติตามทุกประการแล้วจึงขอใช้บริการจากผู้ให้บริการ หากมีการตรวจสอบว่าผู้ใช้บริการกระทำผิดต่อเงื่อนไขดังที่กล่าวมา ผู้ให้บริการสามารถระงับการให้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น

สนใจบริการ Managed Server Services

โทร 0-2912-2558 - 64 หรือ email : sales@netway.co.th